Skip to content

【前后对比】 Deep plane面部拉皮

【THE PLAN整形医院 前后对比图】

面部拉皮前后对比图
-大拉皮(包括脖子)
(手术方法:Deep plane)
– 颌下拉皮(肌肉捆绑)
– 唾液腺缩小

♥️术后服务♥️
– 住院一晚
– 消肿激光
– 高压氧气舱

 

 

查看更多前后对比图

微信咨询: theplanpscn

微博请关注@THEPLAN整形医院

error: